Foreningsns vedtægter

Paragraf 1. - Navn

Foreningens navn er Gørslev Idrætsforening. Foreningen er stiftet den 24. oktober 1887 som Slimminge Skytteforening. I 1897 ændredes navnet til Gørslev Gymnastikforening og i 1937 til det nuværende navn. Foreningens hjemsted er Køge kommune.


Paragraf 2. - Formål

Foreningens formål er gennem alle former for idræt og anden fritidsaktivitet, der er basis for i medlemsskaren, at skabet et sundt og udbytterigt fritidsliv for såvel børn som voksne, samt styrke sammenholdet.

Paragraf 3. - Tilslutning

Foreningen er tilsluttet DGI Sorø Amt og Danmarks Idrætsforhund og dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

Paragraf 4. - Medlemmer

Stk. 1.

Som aktive og passive medlemmer optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.


Stk. 2.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.


Stk. 3.

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.


Stk. 4.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.


Paragraf 5. - Ledelse

Stk. 1.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.


Stk. 2.

Alle vælges for 2 år ad gangen.


Stk. 3.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Herudover væ:lges udvalgsrepræsentanter.


Stk. 4.

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.


Paragraf 6. - Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen.

Paragraf 7. - Forpligtelser

Stk. 1.

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.


Stk. 2.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.


Stk. 3.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


Paragraf 8. - Myndighed

Stk. 1.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned og indkaldes ved opslag på foreningens område og ved annoncering i den eller de aviser, som bestyrelsen finder det fornødent, med mindst 4 ugers varsel.


Stk. 2.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før


Stk. 3.

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 14 dage, har stemmeret. Såfremt medlemmet er under 16 år, har forældre eller værge stemmeret for dette. Alle fremmødte har dog kun én stemme.


Stk. 4.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.


Stk. 5.

Over vedtagne beslutninger føres protokol, som underskrives af dirigent og formand.


Paragraf 9. - Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:


1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af de reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af:


a) 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år - for 2 år
b) 1 suppleant for 1 år
c) 1 revisor for 2 år
d) 1 revisorsuppleant for 1 år


6. Eventuelt

Paragraf 10. - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Paragraf 11. - Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Paragraf 12. - Bestyrelsen

Stk. 1.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk. 2.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.


Stk. 3.

Der tages referat fra bestyrelsesmøder, og dette godkendes senest på det næste møde.


Paragraf 13. - Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest 14 dage før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

Paragraf 14. - Opløsning

Stk. 1.

Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.


Stk. 2.

Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige derfra modtagne ejendele.


Stk. 3.

Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i lokalområdet efter skriftlig ansøgning til den siddende bestyrelse.